RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 2021. gada 2. uzsaukums

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 2021. gada 2. uzsaukums Sabiedrības integrācija 26.04.2021. 01.06.2021. - 30.11.2021. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  2021. gada otro kārtu. Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms ir 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

Projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.06.2021. līdz 30.11.2021., bet ja aktivitātes ir saistītas ar gada nogales vai nākamā gada  sākuma pasākumiem, tad projekta termiņš var būt ilgāks.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 26. aprīlis plkst. 17.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nosacījumiem. Seminārs notiks 08.04.2021. plkst. 16.00 tiešsaistes platformā MS Teams.

Semināram pieteikties aizpildot anketu līdz 07.04.2021., atverot saiti Šeit 

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

- ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”;

- ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 55.punkta, 55.2.apakšpunkta un 57.punkta prasībām.

Projekta pieteikums, kas sagatavots kā elektronisks dokuments jānosūta uz elektronisko adresi: iksd.integracija@riga.lv ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Dokumenti papīra formātā vienā eksemplārā jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, ievietojot dokumentu kastē pie Klientu apkalpošanas centra, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu ilze.meilande@riga.lv ar norādi "Pieteikums konkursam". Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Prezentācija par projekta dokumentācijas pareizu sagatavo;šanu un atbalstīšanai nepieciešamajiem nosacījumiem. Atvērt šeit

Papildinformācija: Ilze Meilande - RD IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietniece, tālr. 67181657, e-pasts: ilze.meilande@riga.lv

Rezultāti