RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Informācija trauksmes cēlējiem

 

 

 

 

 

 

 


Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.
 

Trauksmes celšanas kārtība Rīgas pašvaldībā 
 

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 30.05.2023. iekšējiem noteikumiem Nr. RD-23-32-nti “Trauksmes celšanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” ir izveidota vienota centralizēta trauksmes celšanas sistēma. 

Jaunā kārtība nodrošina gan pašvaldības darbiniekiem iespēju ziņot iekšēji, lai pārkāpumus laicīgi novērstu, gan ikvienai personai iespēju ziņot Pašvaldībai kā kompetentajai institūcijai par pārkāpumiem, kurus tā novērojusi, veicot darba pienākumus, ja pārkāpums skar sabiedrības intereses.
 

Trauksmes cēlējs iesniegumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta vai pasta adresi un tālruņa numuru, iesniedz Cilvēkresursu pārvaldē (turpmāk tekstā Pārvalde):
 

  • nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi: trauksme@riga.lv;
  • ievietojot to Rīgas domes administratīvās ēkas Rātslaukumā 1, Rīgā, vestibilā speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastē;
  • nosūtot Pārvaldei pa pastu (Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvaldei Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1050), uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  • aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu tiešsaistē vietnē trauksmescelejs.lv (nodrošina personas identifikāciju, nav nepieciešams e-paraksts).
     

Pārvalde nosaka saņemtā ziņojuma piekritību, ja tā izskatīšana ir Pašvaldības kompetencē:
 

Pārvalde izvērtē, vai tas atbilst trauksmes celšanas ziņojumam, un izskata iesniegumu vai nodod to izskatīšanai kompetentās Pašvaldības institūcijas darbiniekam,
iesniedzējs tiek informēts, vai iesniegums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu un kur tiks izskatīts,
2 mēnešu termiņā iesniedzējs tiek informēts par izskatīšanas rezultātu vai gaitu, ja izskatīšana vēl nav pabeigta. Par rezultātu informē pēc izskatīšanas pabeigšanas,
Pārvalde seko līdz, lai iesniedzējs tiek laicīgi informēts un apkopo informāciju par izskatīšanas rezultātiem.

Ja ziņojuma izskatīšana nav Pašvaldības kompetencē, Pārvalde to pārsūta kompetentajai iestādei, par to informējot iesniedzēju.
 

Ja personai ir šaubas,
 

  • vai par konkrētu pārkāpumu var celt trauksmi (vai tas skar sabiedrības, vai tikai atsevišķu darbinieku intereses),
  • vai par pārkāpumu jāziņo Pašvaldībai, vai kādai no valsts iestādēm,
  • citi neskaidri jautājumi,

raksta uz trauksme@riga.lv, telefoniski sazinās ar kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos – Pārvaldes vecāko ekspertu Raiti Noru pa tālruni +37167012032 vai Pārvaldes vecāko ekspertu Jāni Vaisūnu pa tālruni +37167026859, vai ar Pārvaldi pa tālruni  +37167026373, vai arī sazinās ar Valsts kanceleju (https://www.trauksmescelejs.lv/kontakti), kas ir trauksmes cēlēju kontaktpunkts Latvijā.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments ir noteicis kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos: Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridiskās nodaļas galveno juristi tiesvedības jautājumoes Žannu Garbatoviču un Administratīvās pārvaldes Klientu pārvaldības un pakalpojuma nodaļas vadītāju Diānu Kotkovsku.

Izsmeļoša informācija par trauksmes celšanu atrodama www.trauksmescelejs.lv

Darba devējam aizliegts radīt darbiniekam negatīvas sekas tādēļ, ka tas cēlis trauksmi.