RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Datu apstrāde

Vispārīgā datu aizsardzības regula

2018. gada 25. maijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu pārzinis datu apstrādei ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība Izglītības, kultūras un sporta departamenta (Departaments) personā Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, elektroniskā e-pasta adrese: iksd@riga.lv, E-adrese.

Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jums, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt Departamentam piekļūt Jūsu, kā datu subjekta, apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret personas datu apstrādi;
  • iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija: Rīga, Elijas iela 17, LV-1050, tālr. 67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv. E-adrese.

Personas dati netiek sūtīti uz starptautiskajām organizācijām un valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas.
Par personas datu apstrādi, kuru veic Departamenta padotības iestādes, aicinām interesēties attiecīgās iestādes tīmekļa vietnē vai personīgi attiecīgajā iestādē.

Personas datu apstrādei, ko veic Departaments, nolūki ir sekojoši:

25. Rīgas skolēnu spēļu organizēšana un norise

Nolūks personas datu apstrādei  

25.Rīgas skolēnu spēļu organizēšana un norise (t.sk. uzvarētāju paziņošana).

Apstrādes juridiskais pamats  

Izglītības likuma 18. panta otrās daļas 12.punkts,

Rīgas domes 17.12.2009. nolikuma Nr.36 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 11.16. un 11.17.apakšpunkti, pārzinim tiesību aktos noteikto funkciju un juridisko pienākumu izpilde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmās daļas e.punkts, trešās daļas b.punkts.

     
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir  

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (sistēmas darbības atbalsta sniegšana) - 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments- Spēļu organizētājs, rezultātu apkopošana un uzvarētāju paziņošana.

Biedrība “STREETBASKET|”, reģistrācijas Nr.40008138116 (Spēļu organizēšanai, rezultātu apkopošana, uzvarētāju noteikšana).

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai   Viens gads pēc Spēļu norises
     

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

 

Persona nevarēs piedalīties Spēlēs.

 

Bērnu nometnes

Nolūks personas datu apstrādei  

Organizēt publiskus konkursus kultūras, sporta un sabiedrības integrācijas projektu, festivālu, jauniešu iniciatīvas projektu un nometņu finansiālajam atbalstam.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi Nr.981; Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība; Līgums starp vecāku un organizatoru.

Datu avoti un personas datu kategorijas   Jauniešu projekta / nometnes dalībnieku identificējoša informācija (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, deklarētā adrese). Nometnēm un skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektiem papildus - izglītības iestāde, klase. Jauniešu iniciatīvām papildus - izglītības iestāde, klase, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts).
Biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju projektu / nometņu personālu identificējoša informācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) un iepriekšējās pieredzes apraksts.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

 

Rīgas domes Finanšu departaments (lai nodrošinātu finansējuma izlietojumu un kontroli). Jauniešu iniciatīvu projektiem un skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektiem papildus - organizācija, kurai nodota konkursa organizēšana attiecīgajā gadā (uz pakalpojuma līguma pamata).
Projekta / nometnes personāla dati (nepieciešamības gadījumā) - valsts pārvaldes  kontrolējošām un drošības iestādēm (lai veiktu iespējamu normatīvo aktu  pārkāpumu izmeklēšanu un atbildīgo personu sodīšanu).

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

10 gadi, No RDLIS, LĪGUMI, KAVIS - DOKUMENTI netiek dzēsts.

Personas datu avots   Projekta īstenotājs / nometnes organizētājs (biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija, jauniešu grupa, skolēnu pašpārvalde).

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

 

Nebūs pieejams nometnes apmeklējums.

 

Amatierkolektīvu darbība

Nolūks personas datu apstrādei  

Koordinēt amatiermākslas kolektīvu darbību, organizēt skates, konkursus un festivālus šajā jomā, sniegt pašvaldības dibinātiem kolektīviem nepieciešamo nodrošinājumu Dziesmu un deju svētku starplaikā, kā arī Dziesmu un deju svētku laikā.

Apstrādes juridiskais pamats  

Rīgas domes Saistošie noteikumi Par Rīgas pilsētas pašvaldības kārtējā gada budžetu, finansēšanas konkursu nolikumi, Latvijas Nacionālā kultūras centra darba plāns, IKSD darba plāns.

Datu avoti un personas datu kategorijas

 

Personas, kuras ir aktiermākslas kolektīvu un citu Rīgas pilsētas pašvaldības dibinātu kolektīvu dalībnieki. Kolektīva dalībnieka vārds, uzvārds.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir   Kultūras iestādes administrācija, departamenta atbildīgie darbinieki.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai   10 gadi
Personas datu avots   Persona

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

 

Nebūs iespējams piedalīties Dziesmu un deju svētkos.

 

Bērnu tiesību un pienākumu ievērošana izglītības jomā un bērnu drošību IKSD padotībā esošajās iestādēs

Nolūks personas datu apstrādei  

Veicināt bērnu tiesību un pienākumu ievērošanu izglītības jomā un bērnu drošību RD IKSD padotībā esošajās iestādēs.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Datu avoti un personas datu kategorijas   Bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, adrese, skola, klase, informācija par ģimenes stāvokli, informācija par veselību.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

 

Bērnu tiesību aizsardzības iestādes.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

Līdz izglītības iestādes pabeigšanai. Saskaņā ar Departamenta apstiprināto nomenklatūru.

Personas datu avots   Izglītības iestāde, valsts vai pašvaldības institūcijas, vecāks vai likumiskais pārstāvis.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus   Var būt apdraudētas bērnu tiesības un drošība.

 

Elektroniski saņemta dokumenta apstrāde

 

Nolūks personas datu apstrādei

 

Ziņu par elektroniskā dokumenta saņemšanas datumu, laiku, iesniedzēju un iesniedzēja elektroniskā pasta adreses reģistrēšanu un iesniedzējam paziņojuma par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts iestādei, nosūtīšana.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Ministru kabineta 2005. gada 2. jūlija noteikumu Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 17., 19. un 24. pants.

Datu avoti un personas datu kategorijas   Personas e-pasta adrese (var būt arī jebkura informācija, ko pēc savas iniciatīvas iesniedz fiziskas personas datu subjekts) vai oficiālā elektroniskā adrese.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas digitālā aģentūra" un apstrādātājs, ar ko Rīgas pilsētas pašvaldībai ir noslēgts līgums par e-paraksta nodrošināšanu.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

Ne ilgāk kā 10 gadus, ja vien normatīvie dokumenti nenosaka citādi.

Personas datu avots   Persona
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus   Nebūs iespējams sniegt konkrētas situācijas korektu skaidrojumu. Risinājums var nebūt atbilstošs iecerētajam.

 

Iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana

Nolūks personas datu apstrādei  

Atbilstoši Rīgas domes noteiktajai kompetencei, izskatīt privātpersonu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības. Iesniegto dokumentu reģistrācija, saglabāšana un izmantošana Rīgas domes dokumentu plūsmas uzskaitei un dokumentu izpildes kontrolei.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Iesniegumu likums, Administratīvā procesa likums. Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”.

Datu avoti un personas datu kategorijas   Vārds, uzvārds, kontaktinformācija un cita informācija, kas norādīta iesniegumā.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

 

Cita valsts vai pašvaldības iestāde, ja jautājums neattiecas uz departamenta kompetenci.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

Saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru (2 - 10 gadi)

Personas datu avots   Persona vai personas pilnvarotais pārstāvis

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

 

Nebūs iespējams atrisināt konkrētu problēmu.

 

Ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošana

Nolūks personas datu apstrādei  

Pārraudzīt un kontrolēt ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanu ārpus izglītības iestādes.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Ministru kabineta noteikumi 2006. gada 4. aprīļa noteikumi Nr.253 "Kārtība kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes".

Datu avoti un personas datu kategorijas

 

Skolēns. Vecāks vai likumiskais pārstāvis. Ārstniecības persona. Bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, informācija par veselību, informācija par izglītību. Vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir   Vecāki, izglītības iestāde.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

Līdz izglītības iestādes pabeigšanai. Saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru (10 gadi).

Personas datu avots   Bērns, vecāks vai likumiskais pārstāvis, ārstniecības persona, izglītības iestāde.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

 

Nebūs pieejams pakalpojums.

 

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences izsniegšana

 Nolūks personas datu apstrādei  

Izvērtēt un izsniegt licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā.

Apstrādes juridiskais pamats

  Rīgas domes 2007. gada 6. marta saistošie noteikumi Nr.73 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”.

Datu avoti un personas datu kategorijas

 

Persona, kura pieprasa un saņem licenci. Licences pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvietas adrese.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir   Interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

Saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru (10 gadi).

Personas datu avots   Persona, kura pieprasa un saņem licenci.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

 

Nebūs pieejams pakalpojums.

 

Izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējuma administrēšana

Nolūks personas datu apstrādei

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējuma administrēšana.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta pirmās daļas b. punkts, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punkts, 13. punkts, 59. panta 31 daļa, Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumi Nr.614. "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai" 1.1. apakšpunkts, 3. punkts, Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.1. punkts, 59. punkts, Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 37. punkts, Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 1. pielikuma 17. punkts un 2. pielikuma 18. punkts, Rīgas domes 2022. gada 24. augusta Saistošie noteikumi Nr. RD-22-153-sn “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu” 5. punkts, 7. punkts;

Datu avoti un personas datu kategorijas  

Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS) - personas kods, vārds, uzvārds, iestāde nosaukums, programma, klase/grupa, piederība kam iestādei un grupai no; piederība kam iestādei un grupai līdz; mācību gads; mācību statuss – mācās, Ukrainas civiliedzīvotāja pazīme.

Sociālās palīdzības sistēma (SOPA) – personas id, datums no kura statuss ir spēkā, datums līdz kuram statuss ir spēkā, statusa veids.

Daudzbērnu ģimeņu informācijas sistēma (DAUDZIS) - personas id, datums no kura statuss ir spēkā, datums līdz kuram statuss ir spēkā, statusa veids.

Personas dzīvesvietas reģistrēšanas lietojumprogramma (PERS) – personas id; personas kods, vārds, uzvārds.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra” (sistēmas darbības atbalsta sniegšana).

E-žurnāla darbības nodrošinātāji (SIA “Izglītības sistēmas”, SIA “Mykoob”, piegādātāju apvienība, kuru veido SIA “Corporate Systems” un SIA “Izglītības sistēmas”).

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

Atbilstoši finansējuma dokumentu uzskaites kārtībai.

Personas datu avots   Persona vai tās likumiskais pārstāvis, e-žurnāls, KAVIS Brīvpusdienu modulis, SOPA, DAUDZIS, PERS.
Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus   Nebūs pieejams ēdināšanas pakalpojums.

 

Konsultatīvās palīdzības sniegšana pedagoģiski psiholoģisku un sociālu jautājumu risināšanā izglītības iestādēs

Nolūks personas datu apstrādei  

Vadīt un kontrolēt konsultatīvās palīdzības sniegšanu pedagoģiski psiholoģisku un sociālu jautājumu risināšanā izglītības iestādēs.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Departamenta nolikums, Nodaļas reglaments.

Datu avoti un personas datu kategorijas

 

Skolēns. Vecāks vai likumiskais pārstāvis. Izglītības iestāžu psihologu, sociālo un speciālo pedagogu vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, izglītības iestāde. 

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir   Izglītības iestāde.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

Saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts (fiziskās drošības līdzekļi, informācijas sistēmu drošības līdzekļi)   Saskaņā ar Rīgas domes iekšējiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un drošības jomā.

Personas datu avots

 

Izglītības iestāde, valsts vai pāsvaldības institūcijas, vecāks vai likumiskais pārstāvis.

 

Līdzfinansējuma saņemšana no Rīgas valstspilsētas pašvaldības par privātās izglītības iestādes bērnam sniegto pakalpojumu

Nolūks personas datu apstrādei   Līdzfinansējuma saņemšanai no Rīgas valstspilsētas pašvaldības par privātās izglītības iestādes bērnam sniegto pakalpojumu.

Apstrādes juridiskais pamats

  Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e)apakšpunkts – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, Rīgas domes 2016. gada 16. februāra saistošie noteikumi Nr.191 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumi Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”.

Datu avoti un personas datu kategorijas

  Bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, informācija par privātās izglītības iestādes apmeklēšanu, neapmeklēšanas iemesliem (saslimšana, cits iemesls), piederība izglītības iestādei, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumā iekļautā informācija, ja bērnam nepieciešams asistents līdz bērna piecu gadu vecumam pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, bērna vecāka (likumiskā pārstāvja) vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, e-pasts.

Personas datu avots

 

Bērna un likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi iegūst no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra.

Informāciju par bērna piederību izglītības iestādei iegūst no Valsts izglītības informācijas sistēmas.

Informāciju par bērna izglītības iestādes apmeklēšanu, nepameklēšanu un tās iemesliem iegūst no privātās izglītības iestādes ievadītās informācijas Rīgas domes vienotās informācijas sistēmā.

Informāciju, kas norādīta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumā saistībā ar asistenta nepieciešamību bērnam, kurš nav sasniedzis piecu gadu vecumu, iegūst no privātās izglītības iestādes iesniegtajā atzinuma atvasinājuma.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

 

Privātā izglītības iestāde.

Privātās izglītības iestādes dibinātājs.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Administratīvās pārvaldes Klientu pārvaldības un pakalpojumu nodaļa, Finanšu pārvaldes Budžeta izpildes nodaļa, Finanšu pārvaldes Finanšu plānošanas nodaļa.  

Rīgas domes Finanšu departaments (maksājumu informācijas apstrāde, iesniegto rēķinu un citu maksājumu dokumentu apstrāde).

Rīgas Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana) un datu apstrādātāji, ar kuriem Rīgas pilsētas pašvaldībai noslēgti līgumi par tehniskā atbalsta nodrošināšanu.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiek glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai   Saskaņā ar Grāmatvedības likuma 28. panta 5. punktu Jūsu un Jūsu bērna personas dati tiek glabāti vismaz piecus gadus pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma par Jūsu bērnam sniegtajiem pakalpojumiem privātā izglītības iestādē izmaksas.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

  Nebūs pieejams pakalpojums.

 

Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam

Nolūks personas datu apstrādei   Līdzfinansējuma piešķiršana bērnu uzraudzības pakalpojumam, kā arī kontrole par piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu.

Apstrādes juridiskais pamats

  2013. gada 16. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība", Rīgas domes 2016. gada 17. maija Saistošie noteikumi Nr.204 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”.

Datu avoti un personas datu kategorijas

  Vecāks vai likumiskais pārstāvis, bērns, bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (aukle). Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, pakalpopjuma sniegšanas adrese, kontaktinformācija u.c. informācija, kas norādīta līgumā.
Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir   Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde, Apmeklētāju pieņemšanas centrs, ja pakalpojumu piesaka klātienē. Ja pakalpojumam piesakās elektroniski, tad elektroniskās autentifikācijas nodrošinātājs; Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

  Bērnu vecāku sniegtā informācija par pakalpojuma saņemšanu pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja un reģistrs - 5gadi.
Personas datu avots   e-riga.lv; Valsts izglītības informācijas sistēma; KAVIS-IZGLĪTĪBA Pirmsskolu rindu modulis; PMLP Iedzīvotāju reģistrs.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

  Nebūs pieejams līdzfinansējums.

 

Līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Nolūks personas datu apstrādei  

Organizēt publiskus konkursus kultūras, sporta un sabiedrības integrācijas projektu, festivālu, jauniešu iniciatīvas projektu un nometņu finansiālajam atbalstam.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”; līgums starp vecāku un organizatoru.

Datu avoti un personas datu kategorijas

 

Bērns, jaunietis, projekta / nometnes organizēšanā iesaistītais personāls. Jauniešu projekta / nometnes dalībnieku identificējoša informācija (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, deklarētā adrese). Nometnēm un skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektiem papildus - izglītības iestāde, klase. Jauniešu iniciatīvām papildus - izglītības iestāde, klase, kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts). Biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju projektu / nometņu personālu identificējoša informācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija) un iepriekšējās pieredze apraksts. 

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir   Rīgas domes Finanšu departaments (lai nodrošinātu finansējuma izlietojumu un kontroli). Jauniešu iniciatīvu projektiem un skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektiem papildus - organizācija, kurai nodota konkursa organizēšana attiecīgajā gadā (uz pakalpojuma līguma pamata).
Projekta / nometnes personāla dati (nepieciešamības gadījumā) - valsts pārvaldes  kontrolējošām un drošības iestādēm (lai veiktu iespējamu normatīvo aktu  pārkāpumu izmeklēšanu un atbildīgo personu sodīšanu).
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai   10 gadi
Personas datu avots   Projekta īstenotājs / nometnes organizētājs (biedrība, nodibinājums, reliģiska organizācija, jauniešu grupa, skolēnu pašpārvalde).

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

 

Nebūs pieejama profesionālās ievirzes programmu apguve Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī atlaides šajās iestādēs, ja tādas pienākas.

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Nolūks personas datu apstrādei  

Vadīt un pārraudzīt pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumi Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”.

Datu avoti un personas datu kategorijas

 

Bērns, komisijas locekļi, ārsts. Bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, adrese, skola, klase, informācija par veselību.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir   Izglītības iestāde, ārstniecības iestāde.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

Saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru (10 gadi).

Personas datu avots   Izglītības iestāde, ārstniecības iestāde, vecāks vai likumiskais pārstāvis, elektroniskās db-Vpmk sistēmas tehniskais uzturētājs.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

 

Netiks izskatīta nepieciešamība pēc speciālās izglītības programmas, tādējādi nebūs iespējams apmeklēt atbilstošu izglītības iestādi vai saņemt izglītību atbilstoši speciālajām vajadzībām.

Pretendentu reģistrācija iestājpārbaudījumam uz 7. klasi

Nolūks personas datu apstrādei   pretendentu reģistrācija un iestājpārbaudījumu procesa norise uz 7.klasi un rezultātu tālāku apstrādi, saskaņā ar  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) kārtēja gada izdotajiem iekšējiem noteikumiem par apvienotā iestājpārbaudījuma uz 7.klasi organizēšanas kārtību un vienotu kritēriju noteikšanu izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības valsts ģimnāzijās

Apstrādes juridiskais pamats

  Vispārējās izglītības likuma  31.panta otrā daļa, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 6.panta pirmās daļas e.apakšpunkts, Departamenta 22.03.2023. iekšējiem noteikumiem Nr. DIKS-23-380-rs "Apvienotā iestājpārbaudījuma uz 7. klasi organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības valsts ģimnāzijās".

Personas datu kategorijas un apstrādājamie personas dati

 

pretendents - vārds, uzvārds, dzimšanas dati (datums), kontakttālrunis, izglītības iestāde, kurā pretendents apgūst pamatizglītību; pretendenta pieteicējs (likumiskais pārstāvis) - vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-adrese vai e-pasts.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

 

Rīcības komisijas locekļi, Rīgas valstspilsētas pašvaldības valsts ģimnāziju direktori, tehniskā atbalsta sniedzējs: Departamenta portāla moduļa uzturētājs SIA "Eironets".

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti

 

Līdz katra gada 31. augustam.

Personas datu avots   Datu iesniedzējs.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

 

Nevarēs iestāties Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā esošajās Valsts ģimnāzijās 7. klasē.

 

Pretendentu reģistrācija iestājpārbaudījumam uz 10. klasi

Nolūks personas datu apstrādei   pretendentu reģistrācija un iestājpārbaudījumu procesa norise uz 10.klasi un rezultātu tālāku apstrādi, saskaņā ar  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) kārtēja gada izdotajiem Departamenta izdotie iekšējie noteikumi par kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanas kārtību un vienotu kritēriju noteikšanu izglītojamo uzņemšanai 10. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Apstrādes juridiskais pamats

  Vispārējās izglītības likuma  31.panta otrā daļa, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 6.panta pirmās daļas e.apakšpunkts, Departamenta 22.03.2023. Rīkojums Nr.DIKS-23-380-rs "Par personas datu apstrādes uzsākšanu pretendentu reģistrācijai uz 10. klasi Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un iestājpārbaudījumu norisei".

Personas datu kategorijas un apstrādājamie personas dati

 

pretendents - vārds, uzvārds, dzimšanas dati (datums), kontakttālrunis, izglītības iestāde, kurā pretendents apgūst pamatizglītību; pretendenta pieteicējs (likumiskais pārstāvis) - vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-adrese vai e-pasts.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

 

Rīcības komisijas locekļi, Rīgas valstspilsētas pašvaldības valsts ģimnāziju un Rīgas Franču liceja direktori, tehniskā atbalsta sniedzējs: Departamenta portāla moduļa uzturētājs SIA "Eironets".

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti

 

Līdz katra gada 31. augustam.

Personas datu avots   Datu iesniedzējs.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

 

Nevarēs iestāties Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā esošajās Valsts ģimnāzijās un Rīgas Franču liceja 10. klasē.

 

Privātskolu finansēšana

 

Nolūks personas datu apstrādei   Privātskolu finansēšana
Apstrādes juridiskais pamats   2013. gada 16. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība", Rīgas domes 2016. gada 17. maija Saistošie noteikumi Nr.204 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam”.

Datu avoti un personas datu kategorijas

  Vecāks vai likumiskais pārstāvis, bērns, bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējs (aukle). Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, pakalpopjuma sniegšanas adrese, kontaktinformācija u.c. informācija, kas norādīta līgumā.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir

  Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde, Apmeklētāju pieņemšanas centrs, ja pakalpojumu piesaka klātienē. Ja pakalpojumam piesakās elektroniski, tad elektroniskās autentifikācijas nodrošinātājs; Rīgas Digitālā aģentūra.
Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai   Bērnu vecāku sniegtā informācija par pakalpojuma saņemšanu pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja un reģistrs - 5 gadi.
Līgumi ar bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju - 10 gadi.
Maksājumu saraksti - netiek dzēsti.
Informācija no KAVIS - IZGLĪTĪBA, LĪGUMI 1 un RDLIS netiek dzēsta.
Personas datu avots   e-riga.lv; Valsts Izglītības informācijas sistēma; KAVIS-IZGLĪTĪBA Pirmsskolu rindu modulis; PMLP Iedzīvotāju reģistrs.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

  Iestāde (persona) nevarēs saņemt līdzfinansējumu par sniegto pakalpojumu.

 

Rīgas izlases komandu piedalīšanās valsts organizētajos kompleksajos sporta pasākumos

Nolūks personas datu apstrādei  

Nodrošināt Rīgas izlases komandu piedalīšanos valsts organizētajos kompleksajos sporta pasākumos.

Apstrādes juridiskais pamats  

Valsts organizēta sporta pasākuma nolikums.

Datu avoti un personas datu kategorijas

 

Rīgas izlases komandas dalībnieks, vārds, uzvārds.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir   Departaments, sporta federācijas, organizācijas, kas organizē pasākumu.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

Atbilstoši nolikumam.

Personas datu avots   Persona

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

  Nevarēs piedalīties Rīgas izlases komandas sastāvā valsts organizētajos kompleksajos sporta pasākumos.

Skolēna e karte

Nolūks personas datu apstrādei  

Apliecināt Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē izglītojamā statusu uzrādīšanas kārtībā bez elektroniskas identifikācijas un autentifikācijas.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Rīgas domes 08.07.2014. lēmums Nr.1351 “Par personalizēto viedkarti “Skolēna e karte””. 

Datu avoti un personas datu kategorijas

 

Izglītojamais, vārds, uzvārds, personas kods, izglītības iestāde, klase, attēls.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir   RP SIA „Rīgas satiksme” un SIA „Rīgas karte” mērķim - personalizēto viedkaršu sagatavošana un administrēšana.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

-

Personas datu avots   Valsts izglītības informācijas sistēma, "Rīgas Satiksme" iekšējā sistēma, "Rīgas Karte"- sasaiste starp karti un tās lietotāju.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

  Nebūs pieejams elektroniskais pakalpojums.

 

Telefonsarunu datu apstrāde 

 

Nolūks personas datu apstrādei 

 

Konsultāciju sniegšana par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu kompetencē esošiem jautājumiem.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta

e) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
f) apakšpunkts - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Datu avoti un personas datu kategorijas

 

Persona, kas izmanto klientu apkalpošanas centra informatīvo tālruni.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir (pašvaldībā un ārpus tās)

 

Tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas digitālā aģentūra", Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un tā pakļautības iestādes.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

Telefonsarunu ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 2 mēnešus pēc datu apstrādes mērķa sasniegšanas.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

  -

 

Statistikas veidošana par skolēna labizjūtu individuālā, klases un skolas līmenī. (EMU)

Personas datu apstrādes nolūks 

Ievācot datus par skolēnu labizjūtu pēc kritērijiem, izmantojot iepriekš izstrādātu metodoloģiju, lai pēc tam skolotājs, redzot šo informāciju, varētu to pielāgot audzināšanas darbu katrai klasei un katram skolēnam. Statistikas veidošana par skolēna labizjūtu individuālā, klases un skolas līmenī.  

Apstrādes juridiskais pamats

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e)apakšpunkts, 2016. gada 15. jūlija noteikumu Nr.480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtējuma kartība” 10.8. punkts, 10.2. punkts, Ministru kabineta noteikumu 2018. gada 27. novembra Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” 9.8. punkts,  9.7. punkts,  9.9. punkts.

 

Datu avoti un personas datu kategorijas

Pedagogi, izglītojamie, skolēnu likumiskie pārstāvji.

Pedagogi: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, skolas personāla atbildes uz anketas jautājumiem.

Skolēnu dati: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods, dzimums, e-pasta adrese, kontakttālrunis, klase, atbildes uz anketu jautājumiem (labizjūtas informācija).

Likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, kontaktinformācija - e-pasta adrese, tālrunis, vecāku atbildes uz anketas jautājumiem.
 

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir (pašvaldībā un ārpus tās)

Superadministrators, skolas administrators.

Klases audzinātājs (skolotājs), skolēns, skolas atbalsta personas (sociālais pedagogs / skolas psihologs), SIA Digital Holding (zīmols Frank by inspired), Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1010 un SIA Midis (platformas programmēšana), SIA Cube Systems, Mūkusalas iela 29B, Rīga, LV-1004 (platformas digitālās un datu drošības auditors).

SIA Sales.lv, Dzirnavu iela 37-62, Rīga, LV-1010 (lietotāju SMS notifikācijas sistēmas nodrošināšanai); Digital Ocean: Data Center AMS1 (EEZ), Amsterdam, Netherlands (datu glabātuve).
 

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

2 gadi  
Personas datu avots/avoti

Pedagoģiskais darbinieks ievada pats savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi.

Skolēnu dati (vārds, uzvārds,   dzimšanas dati, personas kods, dzimums, e-pasta adreses, kontakttālrunis, klase) pedagoģiskais darbinieks ievada no E-Klases.

Likumisko pārstāvja dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefons) skolas darbinieks ievada no pārstāvja iesnieguma par dalību projektā.

Skolēns, likumiskie pārstāvji, skolas personāls  ievada atbildes uz anketu jautājumiem.

 

 

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

-  

Skolēnu nodarbināšanas pasākumi

Nolūks personas datu apstrādei  

Plānot un koordinēt skolēnu nodarbināšanas pasākumus.

Apstrādes juridiskais pamats

 

Izglītības likums. Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Datu avoti un personas datu kategorijas

 

Izglītojamais. Izglītojamā darba vadītājs (pašvaldības iestādes/kapitālsabiedrības darbinieks). Izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, izglītības iestāde.
Darba vadītāja - vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

Iespējamie personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir   Rīgas domes Finanšu departaments (lai nodrošinātu finansējuma izlietojumu un kontroli). 

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

 

5 gadi

Personas datu avots   Pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus

  Nebūs pieejams pakalpojums.