RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2018/23 Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
13.01.2019. 08.02.2019. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kā centralizēta iepirkumu institūcija veic iepirkumu “Skolu ēdināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām”  (identifikācijas Nr.RD IKSD 2018/23).

Piedāvājumu var iesniegt tikai elektroniski līdz 2019. gada 8. februāra plkst. 10.00, www.eis.gov.lv sistēmā.

Lūdzam pretendentus savlaicīgi reģistrēties un iesniegt piedāvājumus Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmas e-konkursu apakšsistēmā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”. Ārpus E-iepirkumu sistēmas vai pēc nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 10. panta pirmajai daļai, iepirkuma rezultātā par katru tā daļu atsevišķi skolas slēgs līgumu par PIL 2. pielikuma 7. punktā minētajiem skolas ēdināšanas pakalpojumiem (CPV kods 55524000-9).

Līgums tiks slēgts uz vienu gadu no līguma spēkā stāšanās ar skolas kā pasūtītāja tiesībām pagarināt tā darbību uz termiņu, kurš kopumā visā līguma darbības laikā nepārsniedz piecu gadu periodu.

Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma daļā.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts šādās daļās, rezultātā katrai skolai slēdzot līgumu par  attiecīgo daļu (skat. pielikumā failu - "Iepirkuma daļas").

Iepirkuma kontaktpersona Kristīne Graudumniece, tālrunis 67026892, e-pasts kristine.graudumniece@riga.lv.

Pielikumos  - Nolikums un tā pielikumi.

Pielikumi