RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/19

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2018/19 Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/19
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
09.11.2018. 13.12.2018. Noslēdzies

12.12.2018. Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:

Vai iepirkumu pozīcijā - p614005 Medus dabīgais- drīkst piedāvāt tikai NPKS prasībām atbilstošu produktu. Vai BL prasībām atbilstošs medus tiks uzskatīts par nederīgu?

Atbilde uz jautājumu:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atklātā konkursa „Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/19 (turpmāk – Iepirkums) tehniskajā specifikācijā noteikts, ka pozīcijā - p614005 “Medus dabīgais” produktam jāatbilst NPKS prasībām, līdz ar to, ja produkts neatbildīs NPKS prasībām, tad tas tiks uzskatīts par neatbilstošu Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Jautājums, kurš saņemts 07.12.2018. elektronisko iepirkumu sistēmā:

Vai iepirkumu pozīcijā - p614005 Medus dabīgais- drīkst piedāvāt tikai NPKS prasībām atbilstošu produktu. Vai BL prasībām atbilstošs medus tiks uzskatīts par nederīgu?

Atbilde uz jautājumu:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atklātā konkursa „Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/19 (turpmāk – Iepirkums) tehniskajā specifikācijā noteikts, ka pozīcijā - p614005 “Medus dabīgais” produktam jāatbilst NPKS prasībām, līdz ar to, ja produkts neatbildīs NPKS prasībām, tad tas tiks uzskatīts par neatbilstošu Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

07.12.2018.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotajā iepirkumā “Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas  Nr. RD IKSD 2018/19 ir veikti grozījumi (aprakstu par veiktajiem grozījumiem un grozīto Tehnisko un finanšu piedāvājuma formu skatīties pielikumā).

Ņemot vērā, ka tiek veikti grozījumi iepirkuma procedūras dokumentos, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10. punktu,  tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 28. decembrim plkst. 10:00.

30.11.2018. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

1. jautājums, kurš saņemts 26.11.2018. elektronisko iepirkumu sistēmā:
Lūdzu precizēt un nosaukt konkrētu Laša filejas kategoriju (Piemēram B vai C) pozīcijā p611001.7 Laša fileja. Kategorijas atšķirības būtiski ietekmē cenu, kā arī ļauj precīzāk konstatēt preces atbilstību nolikumam pie preču pieņemšanas.

Atbilde uz 1. jautājumu:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atklātā konkursa „Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/19 (turpmāk – Iepirkums) tehniskajā specifikācijā netiek noteiktas konkrētas laša filejas kategorijas, jo katrs ražotājs (tirgotājs) nosaka savas produktu kategorijas. Preces atbilstību specifikācijai nosaka produkta apraksts Iepirkuma tehniskajā specifikācijā

2. jautājums, kurš saņemts 26.11.2018. elektronisko iepirkumu sistēmā:
Lūdzu mainīt preces p630017 Maize, saldskābā aprakstā prasību par šķiedrvielām uz Satur vismaz 4,7 g šķiedrvielu uz 100 g produkta. Tādējādi ļaujot iepirkumā startēt ar AS Hanzas maiznīca produkciju, kas atbilst NPKS prasībām un tiek ražotā Rīgā, kas būtiski ietekmē piegādes attālumu un ir atbilstoši Zaļā Publiskā iepirkuma noteikumu prasībām, samazinot piegādes ietekmi uz vidi.
MK 172. noteikumos nekur nav atrunāta ikdienas norma šķiedrvielām, tāpēc uzskatām šo prasību par konkurenci ierobežojošu.

Atbilde uz 2. jautājumu:
Tirgū ir pieejami vairāki saldskābās maizes ražotāji (ar šķiedrvielu saturu virs 5 g uz 100 g produkta), tostarp atbilstoši NPKS prasībām. Iepirkuma komisija noteikusi saldskābai maizei minimālo šķiedrvielu saturu tamdēļ, lai varētu iepirkt tādu saldskābmaizi, kas satur rudzu miltus ievērojamā daudzumā. Šķiedrvielas ražotājs uzrāda preces marķējumā, taču miltu daudzums netiek norādīts.

3. jautājums, kurš saņemts 26.11.2018. elektronisko iepirkumu sistēmā:
Lūdzu mainīt preces p630017.3 Maize sēklu (graudu) aprakstā prasību par šķiedrvielām uz Satur vismaz 2 g šķiedrvielu uz 100 g produkta. Tādējādi ļaujot iepirkumā startēt ar AS Hanzas maiznīca produkciju, kas atbilst NPKS prasībām un tiek ražotā Rīgā, kas būtiski ietekmē piegādes attālumu un ir atbilstoši Zaļā Publiskā iepirkuma noteikumu prasībām, samazinot piegādes ietekmi uz vidi.
MK 172. noteikumos nekur nav atrunāta ikdienas norma šķiedrvielām, tāpēc uzskatām šo prasību par konkurenci ierobežojošu.

Atbilde uz 3. jautājumu:
Tirgū ir pieejami vairāki sēklu (graudu) maizes ražotāji (ar šķiedrvielu saturu virs 3 g uz 100 g produkta), tostarp atbilstoši NPKS prasībām. Iepirkuma komisija noteikusi sēklu (graudu) maizei minimālo šķiedrvielu saturu tamdēļ, lai varētu iepirkt tādu sēklu (graudu) maizi, kas satur sēklas (graudus) ievērojamā daudzumā. Šķiedrvielas ražotājs uzrāda preces marķējumā, taču sēklu (graudu) daudzums netiek norādīts.

4. jautājums, kurš saņemts 26.11.2018. elektronisko iepirkumu sistēmā:
Lūdzam mainīt tehniskajā specifikācijā nosacījumu „Produkts atbilst BL vai LPIA prasībām" pozīcijām p615013 Burkāni un p615013 Burkāni, jo piemēram šogad, sliktās ražas dēļ, nav iespējams nodrošināt Latvijā audzētus burkānus ar paaugstinātu kvalitāti jau no jaunā gada līdz nākamajai ražai.

Atbilde uz 4. jautājumu:
Komisija informē, ka Iepirkuma 3., 7. un 11. daļā tehniskajā specifikācijā tiks veikti grozījumi atsevišķām preču kategorijām noteiktos mēnešos, tajā skaitā produktam p615013 “Burkāni”, nenosakot prasību, ka tiem jāatbilst BL vai LPIA prasībām.
 
5. jautājums, kurš saņemts 26.11.2018. elektronisko iepirkumu sistēmā:
Lūdzam mainīt fasējumus sekojošiem produktiem 4., 8. un 12. Daļā Bakalejas produkti: uz 0.5kg- l kg, lai varētu piedāvāt preci atbilstoši tirgū esošajiem produktiem ar paaugstinātu kvalitāti.
- p613004 kukurūzas putraimi
- p613005 griķi
- p613010rīsi'
- p613 010 rīsi tvaicēti
- p613014.1.1 auzu pārslas
- p613 015.1 kviešu pārslas
- p613015.3 miežu pārslas
- p630015 piecgraudu pārslas
- p630015.1 četrgraudu pārslas
- p630016 zirņi pelēkie
- p690018.1 griķu pārslas

Atbilde uz 5. jautājumu:
Komisija informē, ka augstāk minētajiem produktiem 4., 8. un 12. Iepirkuma daļā tiks veikti grozījumi un mainītas fasējuma robežvērtības uz 0.5 kg – 1 kg.


Iepirkuma grozījumi būs pieejami elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un Departamenta interneta vietnē http://www.iksd.riga.lv sadaļā “Iepirkumi”. Lūdzam sekot līdzi Iepirkuma dokumentos izsludinātajiem grozījumiem.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka tā kā tiks veikti grozījumi Iepirkuma dokumentos, tad mainīsies arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) kā centralizēta iepirkuma institūcija veic atklātu konkursu „Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/19 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde 21 (divdesmit vienai) Departamenta padotībā esošo Rīgas izglītības iestāžu (turpmāk  - Iestādes) vajadzībām. Iepirkuma priekšmets tiek sadalīts 12 (divpadsmit) iepirkuma daļās saskaņā ar šī iepirkuma nolikumā un tā pielikumos (turpmāk – Nolikums) noteiktajām prasībām.

Piedāvājumu izvēles kritērijs: Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas vērtēšanas rezultātā ieguvis visvairāk punktu katrā Iepirkuma daļā.
Piedāvājums jāiesniedz elektroniski www.eis.gov.lv sistēmā līdz 2018. gada 13. decembrim plkst. 10:00.
Pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas izsniegts elektroniski parakstīts (ar drošu elektronisku parakstu) piedāvājuma nodrošinājums 1000,00 euro (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā katrā Iepirkuma daļā, kurā Pretendents iesniedz savu piedāvājumu.
Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā atklātā konkursa dokumentiem  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/14571
Iepirkuma kontaktpersonas organizatoriskajos jautājumos – Inese Cipruse, e-pasts: inese.cipruse@riga.lv, tālr. 67181652, Dāvis Kalniņš, e-pasts: davis.kalnins@riga.lv, tālr. 67037956,  jautājumos par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju - Ingrīda Millere e-pasts: Ingrida.Millere@riga.lv, tālr. 67037377.

Pielikumi