RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Veļas mazgāšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2021/4 Veļas mazgāšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
08.05.2021. 11.06.2021. Pārtraukts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kā centralizēta iepirkumu institūcija veic iepirkumu “Veļas mazgāšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām”  (identifikācijas Nr. RD IKSD 2021/4).

Piedāvājumu var iesniegt tikai elektroniski līdz 2021. gada 11. jūnijam plkst. 10.00 www.eis.gov.lv sistēmā.

Lūdzam pretendentus savlaicīgi reģistrēties un iesniegt piedāvājumus Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmas e-konkursu apakšsistēmā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”. Ārpus E-iepirkumu sistēmas vai pēc nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktam, iepirkuma priekšmets sadalīts piecās daļās, iepirkuma rezultātā tiks slēgti pakalpojumu līgumi ar katru no attiecīgajā Iepirkumu daļā norādīto iestādi par veļas mazgāšanas pakalpojumiem (CPV kods 98310000-9; 98311000-6).

Līgums tiks slēgts uz vienu gadu no līguma spēkā stāšanās ar izglītības iestādes kā pasūtītāja tiesībām pagarināt tā darbību uz termiņu, kurš kopumā visā līguma darbības laikā nepārsniedz trīs gadu periodu.

Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma daļā.

Iepirkuma kontaktpersona Kristīne Graudumniece, tālrunis 67026892, e-pasts kristine.graudumniece@riga.lv

Pielikumi

Paziņojums par lēmumu